Onsdagen den 23 november

Kl 18:30

Hullsta, Sollefteå

Föredragningslista finns bifogad kallelsen

Fysiskt deltagande.

Vi ser gärna att man anmäler fysiskt deltagande i förväg pga inköp av fika. (Inget måste)

Anmälan gärna senast 21 november 18:00 till kansli@sollefteagk.se

Föredragningslista höstmöte 2022

1          Fastställande av röstlängd för mötet.

2          Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3          Fastställande av föredragningslista.

4          Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5          Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6         Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

7          Val av:

                  a    klubbens ordförande för en tid av (1) år;

                  b    val av ledamöter enligt § 26;

                  c    val av valnämnd enligt § 23;

d    val av 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, i detta val får styrelsens ledamöter och suppleanter ej delta. (enl § 25)

                  e    val av hedersnämnd enligt § 24;

                  f     val av ombud till GDF‑möte;

                 

 8           Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motio­ner.

 9           Övriga frågor (information och diskussion)

              (Arrende, Projekten)

Verksamhetsplan

2023

Innehållsförteckning:

Inledning

Vision för verksamheten

Verksamhetsidé

Våra intressenters behov av verksamheten

Styrelsen

Mål

Aktivitet

Uppdragsbeskrivning Verksamhetsområden (VO)

VO ekonomi

VO Anläggning

VO Medlem

VO Marknad

VO Tävling

VO Senior

VO Dam

VO Junior

VO Ideella

VO Vision

                                                                                      

 

 

Inledning.

 

Detta dokument är verksamhetsplanen som Sollefteå GK tar fram för sin verksamhet. I dokument beskrivs kortsiktiga mål och aktiviteter som leder fram till dessa, samt långsiktiga mål och strategier för att nå dem.

Syftet med dokumentet är att ha en samlad målbild som ligger till grund för verksamheten, samt en vägledning för hela klubbens verksamhet.

Verksamhetsplanen skall ses som en dokumentation av en levande process, där målet för framtagande av verksamhetsplanen är att vi skall känna delaktighet i alla led (medlemmar, ideellt arbetande, anställda och styrelse).

Vision för verksamheten.

 

 • Alla som vill skall få möjlighet att spela golf efter sina förutsättningar.
 • Skapa en självförsörjande förening på ledare, tränare och spelare där Sollefteå GK sluter cirkeln genom att komma tillbaka igen till dessa olika steg.
 • Medlemmen är hjärtat i klubben och finns alltid i främsta rummet.
 • Bästa möjliga golf till en överkomlig kostnad.

 

Verksamhetsidé.

 

Sollefteå Golfklubb ska på alla nivåer bedriva verksamheten så den utvecklar medlemmarna positivt såväl fysiskt, psykiskt som socialt och kulturellt, samt verka för att medlemmarna kan utöva golfsport på klubbens och andra golfbanor, i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Vidare ska klubbens antal medlemmar utvecklas så att finansiering av verksamheten i högre grad kommer från medlemsavgifter: Delmål 50%.
Finna samarbetspartners som vi tillsammans med kan attrahera medlemmar från andra klubbar så att de väljer att besöka och spela på vår bana.

 

Våra intressenters behov av verksamheten.

 • Svenska golfförbundet För att kunna uppfylla sina visioner, mål samt att bredda och höja golf som sport samt sin egen finansiering.
 • Ångermanlands golfförbund: För att kunna organisera tävlingar och läger samt finansieringen av sin verksamhet.
 • Sollefteå kommun: Golfens attraktionskraft för nyinflyttning, bidra med arrangemang och event som uppmärksammar kommunen samt att ungdomar och kommunmedborgare har ett bra utbud på fritidsaktiviteter, samt öka kunskapen om golfsportens företräden.
 • Samarbetspartners: Skapa ett intresse över golfens möjligheter att genom nätverkande och samarbete mellan partners, inbringa ett mervärde i deras verksamheter.
 • Våra gäster: Att erbjuda golf i form av anläggning i topptrim, hög igenkänningsfaktor, hög servicenivå samt kunskap och informationsgivande.
 • Våra anställda. Verka för att våra anställda har en god arbetsmiljö och ett utvecklande arbete på individnivå.
 • Anställda och klubbfunktionärer ska ha ett positivt och engagerat sätt mot medlemmar och gäster.

Styrelsen.

Styrelsen ska bestå av ordföranden och 4 till 6 ledamöter. Verksamhetsområden (VO) skall finnas inom ekonomi, anläggning. medlem, marknad, tävling, seniorer, dam, juniorer, ideella samt vision. Varje verksamhetsområde skall utveckla sin verksamhet och redovisa den i en årlig arbetsplan som skall godkännas av styrelsen.

Mål.

 • Bästa möjliga golf i relation till möjlig kostnad.
 • Öka medlemsantalet över tid.
 • Utveckla klubben till positiva resultat och en positiv anda.

Aktivitet.

 • Genom VO Medlem ha högsta fokus på att attrahera nya medlemmar, behålla fler medlemmar samt återknyta förlorade medlemmar. Detta sker genom aktivt arbete med ambassadörsfrågor, inbjudande och stimulerande aktiviteter på och omkring vår klubb. Att tillgängliggöra vår bana för alla samt aktivt rekrytera medlemmar i form av marknadsföringsprojekt.
 • Uppmuntra och visa uppskattning för det ideella arbetet på vår bana.
 • Tydligare aktivering och engagemang i våra verksamhetsområden.
 • Erbjuda aktiviteter som inbjuder till fler som prövar på sporten golf.

Uppdragsbeskrivning för våra verksamhetsområden (VO)

VO ekonomi.

 • Verka för en god uppföljning och redovisning av det ekonomiska läget.
 • Verka för en redovisning och uppföljning av arrendet.

VO Anläggning.

 • Verka för att anläggningen (bana, restaurang, reception, shop) har en inbjudande och trevlig atmosfär med en servicenivå som är i absolut toppklass med Norrlands mått mätt.
 • Ta fram aktivitetsplan för operativa åtgärder, tillgänglighets förbättringar samt allmänna förbättringsförslag för verksamhetsåret.

VO medlem

 • Verka för att öka antalet medlemmar.
 • Skapa aktivitetsplan som definierar hur man ska nyrekrytera medlemmar, behålla nuvarande medlemmar samt återfå ”tappade” medlemmar.
 • Aktivt arbeta för god medlemsvård.
 • Verka för att tillsammans med marknadskommitté skapa aktiviteter och evenemang som marknadsför i synnerhet Sollefteå GK och i allmänhet Golfsporten.
 • Göra årlig uppföljning i ”players first”

VO Marknad

 • Verka för att Sollefteå GK uppfattas som en förebild bland föreningar i vår omgivning och därtill en attraktiv marknadsplats för samarbetspartners att verka i och omkring.
 • Verka för att utveckla golfintresset hos våra samarbetspartners som en del i deras friskvårds vardag.
 • Skapa aktiviteter och erbjudanden som ger en win/win situation med motprestationer för klubben.
 • Verka för att varumärket ”Sollefteå GK” skapar en positiv upplevelse och känsla.
 • Aktivt ta fram en aktivitetsplan med evenemang, tävlingar, marknadsföringserbjudande mm som är levande över tid.
 • Aktivt arbeta med kommunikation via sociala medier, hemsida, annonsering.

VO Tävling.

 • Verka, och ansvara, för att klubbens tävlingsverksamhet utvecklas och är attraktiv för medlemmar samt golfare från andra delar av landet.
 • Verka och ansvara för regler och handicap.
 • Verka för att tävlingsverksamheten är attraktiv oavsett kön och nivå på golfkunskaper.
 • Ta fram aktivitetsplan för verksamhetsåret innehållande tävlingskalender, regler och handicap mm.
 • Verka för en bra balans mellan typer av tävling och möjlighet till sällskapsspel.

VO Senior.

 • Genomföra aktiviteter, tävlingar och arrangemang för medlemmar över 50 år.
 • Verka för att ovanstående är attraktivt så fler deltagare, herrar och damer, engagerar sig i VO Seniorers verksamhet.
 • Verka för uppmuntran till hälsofrämjande lågintensiv träning.

 

 

 

VO Dam.

 • Verka för att fler damer väljer att utöva sporten golf
 • Anordna arrangemang i form av spel och tävlingsformer som attraherar
 • Ta fram aktivitetsplan för verksamhetsåret som definierar VOs tänkta uppdrag under året
 • Ta fram aktivitetsplan för verksamhetsåret

VO Junior.

 • Verka för att kunna erbjuda nuvarande och tillkommande ungdomar och juniorer en verksamhet som stimulerar att fortsätta utöva golfsporten under lång tid framöver.
 • Verka för lägerverksamhet på klubben.
 • Verka för glädjen och möjligheten att representera vår klubb på tävlingar runt om i landet.
 • Verka för att samarbetet med ÅGF och dess juniorverksamhet är väl fungerande.
 • Erbjuda träning och tävling för alla tjejer och killar, alla åldrar oavsett golfkunskap.
 • Ta fram aktivitetsplan för verksamhetsåret.

VO Ideella.

 • Verka för att våra ideella arbetsgrupper är väl fungerande och till numerären fulltaliga.
 • Verka för att de ideella insatserna uppmärksammas och uppskattas.
 • Ta fram aktivitetsplan per område inom VO för verksamhetsåret.

VO Vision.

 • Verka för att styrelsen tillsammans med medlemmarna skapar utrymme för visioner, tankar och förslag för framtida utveckling.
 • Verka för att alltid möta och pröva medlemmars förslag till utveckling och förändring.

Sollefteå 2022-11-23

Styrelsen

Sollefteå GK